Scheiding van hemel- en afvalwater zijn noodzakelijk om te komen tot een efficiënt en duurzaam waterbeleid.  Het snel afvoeren van hemelwater , zoals dit nu gebeurt heeft een negatieve invloed op de waterbalans en dit geeft  aanleiding tot verschillende fenomenen : Verdunning afvalwater: afvalwater dat verdund wordt met hemelwater kan minder effectief gezuiverd worden. Veel   bestaande rioolwaterzuiveringsinstallaties halen daarom een lager rendement.  Verlaging grondwatertafel: het hemelwater dat de kans niet krijgt in de bodem te infiltreren bereikt daardoor de   grondwatertafel niet meer . Zo ontstaat een verdroging van het milieu en is er ook minder grondwater beschikbaar   voor bijvoorbeeld drinkwaterproductie.  In werking treden overstorten: Bij hevige regenval kan het openbaar rioleringstelsel het water niet verwerken. Vevuild   water uit gemengde openbare rioleringen gaat dan overstorten in oppervlaktewaters zoals beken en grachten.  Overstromingen: door hergebruik, infiltratie en buffering van hemelwater zal de af te voeren hoeveelheid hemelwater  verminderen waardoor het risico op overstromingen afneemt.  Het scheiden van afval- en hemelwater en het daaropvolgend nuttig aanwenden van hemelwater kan in grote mate  bovenvermelde problemen verhelpen. Bovendien geeft hergebruik van hemelwater aanleiding tot een lager drinkwater-  verbruik en kan de burger een belangrijke besparing realiseren op zijn drinkwaterfactuur. Doelstelling HDS BVBA - Kioskplein 19 - 3582 Beringen - Tel: 0497 36 98 07 Email: info@rioolkeuring.net